Integritetspolicy

Integritetspolicy Bostadsrättsföreningen Pressläktaren
2018-05-24

Bostadsrättsföreningen Pressläktaren, (”BRF Pressläktaren”/”vi”), 769625-9899, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Bostadsrättsföreningen Pressläktaren värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Bostadsrättsföreningen Pressläktarens målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Bostadsrättsföreningen Pressläktaren samlar in och hur denna används.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss. De personuppgifter som Bostadsrättsföreningen Pressläktaren behandlar är ditt namn, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer.
Hur använder vi dina personuppgifter?
Uppgifterna kan användas för:

  • Att, enligt lag, föra lägenhetsförteckning och medlemsförteckning.
  • Att föra nyckelregister över utlämnade nycklar till gemensamma utrymmen.
  • Att underhålla föreningens interna medlems- och kontaktlistor som används i styrelsens dagliga arbete, exempelvis vid direktkontakt med medlemmen eller vid entreprenadarbete där hantverkare behöver komma i kontakt med medlemmen.
  • Att hantera fakturering utav hyra av gästlägenhet.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner hos Bostadsrättsföreningen Pressläktarens styrelse. Vidare är tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras begränsad och det krävs identifikation för åtkomst.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Personuppgifterna sparas högst 2 år efter utträder ut Bostadsrättsföreningen Pressläktaren.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att gratis, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till styrelsen, begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter samt rätten att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Ändringar i Integritetspolicy

Bostadsrättsföreningen Pressläktaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på föreningens hemsida.

Kontaktinformation

Pressläktarens kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Bostadsrättsföreningen Pressläktaren. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till utsedd ansvarig för personuppgiftsfrågor, är du välkommen att oss via följande kontaktuppgifter:

BRF Pressläktaren, Evenemangsgatan 30, 16956 Solna
E-post: info@presslaktaren.se

För bättre utskrift kan ni ladda ner vår Integritetspolicy