Kallelse till extra föreningsstämma 2018-08-28 och underlag för beslut

Datum: tisdagen den 28:e augusti 19.00
Plats: Föreningslokal 1101, Evenemangsgatan 30

Välkommen redan klockan 18.30 för registrering och registrering av fullmakter.
Kallelse till extra föreningsstämma

Information om förråd och säkerhet http://www.presslaktaren.se/extrastamma-2018-2/

Dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justerare tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Beslut om ökade kostnader för förråden
  9. Beslut att ge styrelsen mandat att på ett eller flera sätt öka säkerheten i huset
  10. Stämmans avslutande