Kallelse till extra föreningsstämma 2018

Datum: onsdagen den 24:e januari klockan 19.00
Plats: Quality Hotell Friends, Råsta strandväg 1, 169 56 Solna

Anmälan för smörgås skickas till info@presslaktaren.se
Välkommen redan klockan 18.00 för smörgås och dryck.
Vid klockan 18:30 startar registrering och registrering av fullmakt.
Kallelse till extra föreningsstämma

Information om köp av föreningslokal finns på
http://www.presslaktaren.se/extrastamma2018/#foreningslokal
Nya stadgarna finnas på
http://www.presslaktaren.se/nya-stadgar/
Information om cykel & förråd på
http://www.presslaktaren.se/extrastamma2018/#cykelforrad
Information om servicestation för cykel på
http://www.presslaktaren.se/extrastamma2018/#servicestation

Dagordning:

  1. Stämmans öppnande
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Val av ordförande vid stämma
  4. Anmälan om ordförandes val av protokollförare
  5. Godkännande av dagordning
  6. Val av justeringsmän
  7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
  8. Beslut om köp av föreningslokal med gästlägenhet i efterhand
  9. Beslut om antagande av nya stadgar
  10. Beslut om cykelställ & förråd
  11. Beslut om servicestation för cykel
 1. Mötets avslutande